SI
Show menu

Nosilna strokovna tema 2019

Trg dela in upokojevanje

Odpiramo prostor za strokovno in vsebinsko razpravo v katerem mladi postajajo pomemben sogovornik tudi pri temah, ki zadevajo starejše, starejši pa z izkušnjami, modrostjo in odgovornostjo podpirajo prizadevanja mladih pri soočanju z življenjskimi izzivi.

Program dnevov na družbeno temo, ki zadeva vse generacije v različnih življenjskih obdobjih, snujeta največja reprezentativna organizacija upokojencev – Zveza društev upokojencev Slovenije z Medgeneracijsko koalicijo Slovenije - MeKoS, ki jo sestavljajo poleg ZDUS še predstavniki organizacij mladih, to so Mladinski svet Slovenije, Študentska organizacija Slovenije in Dijaška organizacija Slovenije.

V strokovnem programu se bomo v treh dneh celostno posvetili problematiki trga dela in upokojevanja: od vstopa mladih na trg dela, soočanja z negotovimi prekarnimi oblikami dela, prilagajanju sistema izobraževanja za potrebe gospodarstva, potrebah starejših delavcev, ključnem prenosu znanj, potrebnih pripravah na upokojitev, primerih aktivnega staranja skozi vključenost v programe prostovoljstva ter ukrepih za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev.

Okrogle mize

torek, 14. 5. do četrtek, 16. 5. 2019, Gospodarsko razstavišče v Ljubljani

torek, 14. 5. 2019, 12.00-13.40, dvorana Sonet 1
“Za dostojno staranje” – GMOTNEM POLOŽAJU UPOKOJENCEV
Pripravlja: Zveza društev upokojencev Slovenije

Ob izteku leta 2018 je Zveza društev upokojencev Slovenije, na osnovi svojega krovnega dokumenta Memorandum 2018, ki predstavlja podrobnejšo analizo položaja slovenskih upokojencev in starejših oseb, pripravila predlog ukrepov za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev v Republiki Sloveniji. Z zakonodajnimi pobudami ZDUS opozarja, da pokojnine, ki so z delom pridobljene pravice, morajo biti na ravni, ki zagotavljajo dostojno življenje tako sedanjih kot bodočih generacij upokojenk in upokojencev.

O socialnem položaju starejših, ki ga v okviru ZDUS spremlja več kot 3.000 prostovoljcev socialno-varstvenega programa Starejši za starejše, o potrebi po Zakonu o dolgotrajni oskrbi, nujnosti vzpostavitev demografskega sklada in drugih nujnih ukrepih bodo spregovorili predstavniki Zveze društev upokojencev Slovenije, Študentske organizacije Slovenije ter resornega ministrstva.

Sodelujejo:
— Rožca Šonc, vodja programa Starejši za starejše, Zveza društev upokojencev Slovenije
— Nežka Ivanetič, predsednica Komisije za bivanjski standard in pokojninsko politiko ZDUS
— Ana Bilbija, predsednica Strokovnega sveta ZDUS
— Marijan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
— Predstavnik MDDSZ
— Jaka Trilar, Študentska organizacija Slovenije
— Marijan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
— mag. Katja Rihar Bajuk, generalna direktorica Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela MDDSZ

Vodi: mag. Rosvita Svenšek, predsednica Komisije za zdravstveno varstvo in duševno zdravje ZDUS


torek, 14. 5. 2019, 14.00-15.40, dvorana Galerija 3
“Bo prihodnost prekarna?” – NETIPIČNIH IN NEGOTOVIH OBLIKAH DELA
Pripravlja: Mladinski svet Slovenije

Svet in s tem tudi Slovenija se bo morala v okviru globalizacija 4.0 soočiti s številnimi izzivi, med katere spada tudi vse bolj naraščajoči prekariat. Nestabilna delovna razmerja, preslabo plačano delo, nehumani delovni pogoji ogrožajo vse večje število ljudi. Na okrogli mizi »Bo prihodnost prekarna?« bodo predstavljeni poglede mladih in njihov boj za zajezitev tega pojava ter pogled starejših, ki v samem obstoju človeka nevrednih oblik zaposlitev vidijo odsotnost pravne in socialne države.

O prihodnosti trga dela in prekarnosti v Sloveniji bodo mnenja soočili predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Gospodarske zbornice Slovenije, Inštituta za študije prekariata, Mladinskega sveta Slovenije in Zveze društev upokojencev Slovenije.

Sodelujejo:
— Črt Poglajen, direktor Inštituta za študije prekariata
— Anja Fortuna, predsednica Mladinskega sveta Slovenije
— Tatjana Čerin, izvršna direktorica za socialni dialog, Gospodarska zbornica Slovenije
— Boris Janez Bregant, predsednik DU Jesenice, Zveza društev upokojencev Slovenije

Vodi: Jasmina Opec Vöröš, vodja zagovorništva, Mladinski svet Slovenijesreda, 15. 5. 2019, 12.00 do 13.40, dvorana Sonet 1
»Poklicna socializacija mladih« - POVEZOVANJE IZOBRAŽEVANJA in TRGA DELA
Pripravljata: Študentska organizacija Slovenije in Dijaška organizacija Slovenije

Prilagoditev delov izobraževalnega sistema potrebam gospodarstva je ena izmed prioritet Vlade RS v letošnjem letu. Mladi v izobraževanju za poklice, ki jih čez nekaj let več ne bo, ne vidijo prihodnosti, po drugi strani pa bodo kmalu soočeni z nedefiniranimi poklici prihodnosti. Izziv izobraževalnega sistema, ki mora odgovoriti na trenutne ter prihodnje potrebe gospodarstva, je velik.

O dualnem sistemu izobraževanja, izkušnjah z uvedbo vajeniške oblike poklicnega izobraževanja, povezavi med šolstvom, gospodarstvom in lokalno skupnostjo, bodo spregovorili predstavniki Dijaške organizacije Slovenije, Študentske organizacije Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Zveze društev upokojencev Slovenije ter resornega ministrstva.

Sodelujejo:
— izr. prof. dr. Rudi Klanjšek, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
— Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornica Slovenije
— mag. Samo Hribar Milič, izvršni direktor, Gospodarska zbornica Slovenije
— Franc Vedenik, predsednik Šaleške PZDU, Zveza društev upokojencev Slovenije
— dr. Jernej Štromajer, državni sekretar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Vodi: Lucija Karnelutti, predsednica Dijaške organizacije Slovenije in predsednica Medgeneracijske koalicije Slovenije


sreda, 15. 5. 2019, 14.00 do 15.40, dvorana Galerija 3    
“Prepoznamo potenciale starejših?” – MENTORSTVO KOT MEDGENERACIJSKI PRENOS ZNANJA
Pripravlja: Mladinski svet Slovenije

Staranje delovne sile in težave mladih pri iskanju prve varne oblike zaposlitve sta družbeni realnosti, ki ob podaljševanju delovne aktivnosti narekujeta na eni strani prilagajanje delovnih mest potrebam starejših delavcev in na drugi spodbude za čim zgodnejše vključevanje mladih na trg dela. V sodobnih izzivih, ki jih prinaša upravljanje s človeškimi viri v delovnem okolju, se prenos znanja in izkušenj v obliki mentorstva na delovnem mestu izkazuje kot najvišja stopnja medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti.

O mentorstvu mladim, karierni podpori, spreminjanju miselnosti o starejših delavcih ter  ukrepih za prilaganje delovnih mest za starejše zaposlene bodo govorili predstavniki Mladinskega sveta Slovenije, Zveze društev upokojencev Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije ter resornega ministrstva.

Sodelujejo:
— Jaka Matičič, podpredsednik Mladinskega sveta Slovenije
— Boris Janez Bregant, predsednik DU Jesenice, Zveza društev upokojencev Slovenije
— Andreja Sever, vodja področja kadrov, Gospodarska zbornica Slovenije
— mag. Vojmir Urlep, državni sekretar Vlade RS
— Tilen Božič, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Vodi: Jasmina Opec Vöröš, vodja zagovorništva, Mladinski svet Sloveniječetrtek, 16. 5. 2019, 11.20 do 13.00, dvorana Sonet 1 
  
“Kako dalje?” – VSEŽIVLJENJSKO UČENJE, PRIPRAVE NA UPOKOJITEV in AKTIVNO STARANJE
V sklopu Tedna vseživljenjskega učenja in skupne akcije TVU »Dan starejših – čili, zdravi, informirani in dejavni«.
Pripravlja: Zveza društev upokojencev Slovenije

Ob življenjski prelomnici, kot je zaključevanje delovne dobe, je potrebno osvetliti pomen, ki ga ima vseživljenjsko učenje pri ohranjanju pridobljenih in pridobivanju novih znanj in veščin. Ozaveščenost o tem je pomembna tako za posameznika, ki se mora ob dejstvu bodoče upokojitve nanjo pripraviti kot za delodajalce, ki v usposabljanje delavcev tik pred upokojitvijo premalo vlagajo.

S predstavniki Študentske organizacije Slovenije, Slovenskega sociološkega društva, Društva upokojenih pedagoških delavcev, resornih ministrstev in Zveze društev upokojencev Slovenije bomo spregovorili o potrebi po programih za pripravo na upokojitev, pokazali primere dobre prakse ter izpostavili socialno-varstveni prostovoljski program “Starejši za starejše” kot primer spodbujanja vključenosti v družbene aktivnosti po upokojitvi.

Sodelujejo:
— mag. Zvonka Pangerc Pahernik, vodja projekta TVU, Andragoški center Slovenije
— Jaka Trilar, Študentska organizacija Slovenije
— mag. Andraž Banfi, vodja projekta ASI, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
— Vida Bogataj, predsednica Društva upokojenih pedagoških delavcev Slovenije
— Robert Zadek, vodja oddelka za veteranske organizacije in odhode iz vojaške službe, Ministrstvo za obrambo RS
— Rožca Šonc, vodja programa Starejši za starejše, Zveza društev upokojencev Slovenije

Vodi: Jožica Puhar, Strokovni svet ZDUS, mednarodno sodelovanje ZDUS

Gostujoče vsebine v strokovnem programu:

torek, 14. 5. 2019, 12.00 – 13.30, dvorana Galerija 2
POSVET: KMETIJA KOT TRG ZA DELO MLADIH IN STAREJŠIH
Pripravlja: Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije

Slovenija je v tem skupnem evropskem prostoru prepoznavna po svoji raznolikosti in pestrosti v geografskem, kulturnem in kmetijsko pridelovalnem področju. Prakse, znanja, veščine, ki jih na kmetiji posamezniki prenašajo in nadgrajujejo iz roda v rod ohranjajo podeželje poseljeno in obdelano. V številnih primerih so dopolnilne dejavnosti na kmetiji celo odločilen dejavnik za nadaljevanje kmetovanja. Različni strokovnjaki bodo v svojih predstavitvah spregovorili o pomenu in možnostih za  sobivanje in ustvarjanje delovnih mest na kmetijah. Zelena delovna mesta za aktivno populacijo in prijetno bivalno okolje za starejše.

Vodi: Tatjana Vrbošek

Kmetija: trajno polje za medgeneracijsko sožitje; izr. prof. dr. Jože Ramovš, antropolog in socialni delavec, evropska diploma psihoterapije (EDP) Inštitut Antona Trstenjaka, za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje
Kmetija kot priložnost za mlade in starejše; Andreja Krt Stopar, univ. dipl. pravnica, Vodja službe za dopolnilne dejavnosti in družbene storitve na podeželju, KGZS
Medgeneracijsko sodelovanje kot izziv za nove poslovne priložnosti; Lili Mahne, Kmetija Mahne
Starejši in aktiven; ZDUS
Ivan Janez Štular, Kmetija Halovc, Zveza društev upokojencev Slovenije


Torek, 14. 5., 14.00–15.00, dvorana Povodni mož

SREČANJE MeKoS Z MINISTROM ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST in ŠPORT
Pod pokroviteljstvom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Sodelujejo:
— dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport
— Martina Vuk, državna sekretarka na MIZŠ
— Tin Kampl, v. d. direktorja Urada RS za mladino

Sreda, 15. 5., 10.00–11.45, dvorana Urška
Dogodek
KAKO (SO)USTVARITI EVROPO, KAKRŠNO SI ŽELIMO?
Pripravlja: Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji – www.tokratgremvolit.eu

Vabimo vas, da z nami odkrito in sproščeno spregovorite o prihodnosti EU v luči evropskih volitev 26. maja in o pomenu aktivnega državljanstva za razvoj in obstoj parlamentarne demokracije. Hkrati se bomo vsi skupaj še nasmejali s standup komiki Skečoholiki.

Pogovorno dopoldne, ki se bo začelo ob 10. uri in trajalo približno poldrugo uro, bo sestavljeno iz dveh prepletenih delov:

Najprej vas bosta ogrela standup komika Aleš Novak in Vid Valič, ki vam bosta v sklepnem dejanju turneje EU ni hec na svojstven, s humorjem začinjen način predstavila EU, njeno delovanje in prednosti, ki nam jih prinaša v vsakdanjem življenju.

Takoj zatem pa se bosta prelevila v moderatorja sproščenega pogovora z javnostjo o EU, evropskih volitvah in aktivnem državljanstvu, v katerem bodo svoja stališča kot gostje predstavili legenda slovenskega reportažnega novinarstva Ervin Hladnik Milharčič, večkrat nagrajena gledališka in filmska igralka Nina Valič in predsednica Dijaške organizacije Slovenije Lucija Karnelutti.

Pridite in povejte svoje mnenje. Obetamo si zanimivo, a tudi zabavno razpravo, po kateri bomo pokramljali ob manjši zakuski.

Sodelujejo:
— Aleš Novak in Vid Valič, standup komika Skečoholika
— Ervin Hladnik Milharčič, legenda slovenskega reportažnega novinarstva
— Nina Valič, gledališka, televizijska in filmska igralka
— Lucija Karnelutti, predsednica Dijaške organizacije Slovenije in predsednica MeKoS


sreda, 15. 5. 2019, 10.00 - 11.30, dvorana Sonet 1
Medgeneracijski preplet neformalnih oskrbovalcev starejših na domu: izziv ali utopija?
Pripravlja: Socialna zbornica Slovenije

Dolgoživost slovenske družbe in naraščanje deleža starejših vzpostavlja nova razmerja med generacijami. Skrb za starejše v domačem okolju je bila v preteklosti naloga neformalnih oskrbovalcev iz vseh generacij: sovrstnikov starejših, njihovih otrok in tudi vnukov. In danes? Je medgeneracijska pomoč pri skrbi za starejše izziv družbe ali utopija?

Vodi: Dr. Nikolaj Lipič, član Strokovnega sveta Socialne zbornice Slovenije

Sodelujejo:
— Mag. Carmen Rajer, predsednica Sekcije za socialno oskrbo na Socialni zbornici Slovenije ter strokovna vodja pomoči na domu in vodja projekta integrirane oskrbe v Občini Krško »MOST«
— Marjana Kamnik, vodja projekta Dolgotrajna oskrba za Koroško
— Zarja Govedič, študentka Fakultete za socialno delo
— Mag. Martin Toth, predstavnik Zveze društev upokojencev Slovenije
— Amir Crnojević, strokovni vodja programa organiziranega prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja ter »Naj prostovoljec leta 2014«


sreda, 15. 5. 2019, 10.00 – 11.45, dvorana Urška
»Tokrat grem volit«, za spodbujanje aktivnega državljanstva
Pripravlja: Evropski parlament v Sloveniji

Volitve v Evropski parlament bodo potekala 26. maja 2019. »Tokrat grem volit« je institucionalna, nestrankarska kampanja Evropskega parlamenta, katere cilj je spodbuditi ljudi, da se v času evropskih volitev demokratično angažirajo. O pomembnosti spodbujanja politične participacije in aktivnega državljanstva za razvoj parlamentarne demokracije bomo ozaveščali na dogodku, ki ga bo pripravil Evropski parlament v Sloveniji.


Sreda, 15. 5., 12.00–14.00, dvorana Povodni mož
Okrogla miza
PRIHODNJI RAZVOJ SLOVENSKE INFRASTRUKTURE
Pripravlja: Ministrstvo za infrastrukturo

Vodi: Janez Sušnik, predsednik ZDUS

Sodelujejo:
— mag. Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo
— Dušan Mes, generalni direktor Slovenskih železnic
— dr. Tomaž Vidic, predsednik uprave DARS
— mag. Dušan Zorko, generalni direktor 2TDK
— Dimitrij Zadel, predsednik uprave Luke Koper


14.00–15.40, dvorana Galerija 3
Okrogla miza
»Prepoznamo potenciale starejših?« – MENTORSTVO KOT MEDGENERACIJSKI PRENOS ZNANJA
Pripravlja: Mladinski svet Slovenije

Staranje delovne sile in težave mladih pri iskanju prve varne oblike zaposlitve sta družbeni realnosti. V sodobnih izzivih, ki jih prinaša upravljanje s človeškimi viri v delovnem okolju, se prenos znanja in izkušenj v obliki mentorstva na delovnem mestu trenutno izkazuje kot najvišja stopnja medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti.


Sreda, 15. 5., 14.00–15.30, dvorana Sonet 2
Okrogla miza
ROKODELCI SMO!
Pripravlja: Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije

Rokodelstvo je pomemben del slovenske nesnovne kulturne dediščine in tako neločljivo povezano z vrednotami in identiteto slovenskega naroda, zato mora postati in biti opredeljeno kot dejavnost posebnega družbenega pomena. Pomanjkanje širšega zavedanja o pomenu in vlogi rokodelstva se med drugim kaže v neurejenih pogojih za prenos rokodelskih znanj in veščin.

Vodi: Maruša Prelesnik Zdešar

Sodelujejo:
— Ljubica Zgonec Zorko, vodja Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije
— Polona Rigler Grm, direktorica Rokodelskega centra Ribnica
— Metka Fortuna, vodja Čipkarske šole Idrija
— Jožica Amadea Demšar, strokovna vodja Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije 2014–2018
— Martina Vuk, državna sekretarka, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
— Franc Stanonik, direktor za notranji trg Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, vodja medresorske delovne skupine za prenovo sistemske ureditve področja rokodelstva
— Branko Suhadolnik, predstavnik Zveze društev upokojencev Slovenije


sreda, 15. 5. 2019, 16.00 – 17.30, dvorana Sonet 2
POSVET: KMETIJA - dom, družina, delo
Pripravlja: Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije

Na okrogli mizi bodo govorci iskali skupne odgovore na izzive dolgožive družbe. Kako ohranjati živo podeželje? Kako ustvarjati nova delovna mesta? Kako povečati prehransko varnost? Kako zmanjševati ogljični odtis? Kako ohraniti vitalnost?  Kako ustvariti primerno okolje za družinsko življenje … Je rešitev kmetija?

Vodi: Andreja Krt Stopar

Sodelujoči na okrogli mizi:
— mag. Tanja Strniša, državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
— Cvetko Zupančič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
— Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije
— Barbara Lombar, Zveza slovenske podeželske mladine


Četrtek, 16. 5. 2019 ob 10.00 uri – 12.30, dvorana: Galerija 3
Učenje, povezovanje, delovanje 
Pripravlja: Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje

4. letni posvet Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje o srebrni ekonomiji.

Po Evropi kroži več konceptov srebrne ekonomije. Najbolj kratkovidni so tisti, ki vidijo starejše le kot potrošnike in “novo ekonomsko nišo” ali priložnost za kapital, da poveča svoje profite. Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje podpira koncept srebrne ekonomije, ki naj upošteva vseživljenjsko izobraževanje in razvoj ter neomejene možnost dela in delovanja (ne služb!) starejših, če ti želijo, hočejo, zmorejo delovati.

Vodi: Dušan Snoj

Sodelujejo:
— Prof. Ana Krajnc, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje
— Uroš Prikl, državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade RS
— Prof. Vlado Dimovski, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
— Prof. dr. Janek Musek, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani
— Alenka Reissner, Zveza društev upokojencev Slovenije
— Slavica Borka Kucler, prejemnica priznanja Andragoškega centra Slovenije
— Dr. Dušana Findeisen, Nada Serjanik Sraka, Milena Majezlj, U3ŽO


Četrtek, 16.5., 11.20–13.00, dvorana Sonet 1
Okrogla miza
»Kako dalje?« – VSEŽIVLJENJSKO UČENJE, PRIPRAVE NA UPOKOJITEV in AKTIVNO STARANJE
Pripravlja: Zveza društev upokojencev Slovenije v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja in skupne akcije TVU »Dan starejših – čili, zdravi, informirani in dejavni«

Ob življenjski prelomnici, kakršna je zaključevanje delovne dobe, je potrebno osvetliti pomen, ki ga ima vseživljenjsko učenje pri ohranjanju pridobljenih in pridobivanju novih znanj in veščin.

Vodi: Jožica Puhar, Strokovni svet ZDUS, mednarodno sodelovanje ZDUS

Sodelujejo:
— mag. Zvonka Pangerc Pahernik, vodja projekta TVU, Andragoški center Slovenije
— Jaka Trilar, Študentska organizacija Slovenije
— mag. Andraž Banfi, vodja projekta ASI, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
— Vida Bogataj, predsednica Društva upokojenih pedagoških delavcev Slovenije
— Robert Zadek, vodja oddelka za veteranske organizacije in odhode iz vojaške službe, Ministrstvo za obrambo RS
— Rožca Šonc, vodja programa Starejši za starejše, Zveza društev upokojencev Slovenije

Soorganizatorja

Novice

26.03.2020

Dnevi medgeneracijskega sožitja prestavljeni na kasneje

Zaradi izrednih razmer v zvezi s pandemijo virusa Covid-19 smo na Gospodarskem razstavišču v sodelovanju s soorganizatorjem prireditve Zvezo upokojencev Slovenije primorani prestaviti
Preberi več >>
26.02.2020

Stanovanjska problematika na Dnevih

Na radio Prvi ste v oddaji Storž lahko prisluhnili drugi temi Dnevov medgeneracijskega sožitja 2020: Prihodnost študentskih namestitev. Cirila Štuber se je pogovarjala s Tino Smonkar iz ...
Preberi več >>
10.02.2020

Dnevi medgeneracijskega sožitja

Dnevi medgeneracijskega sožitja, ki bodo na Gospodarskem razstavišču 19. in 20. maja, tokrat nagovarjajo z nosilno temo o stanovanjski problematiki in stanovanjski mobilnosti. Ker Zveza društev upokojencev Slovenije ne zaznava ukrepov za reševanje stanovanjske ...
Preberi več >>
Arhiv novic »