SI
Show menu

Nosilna strokovna tema

Trg dela in upokojevanje

Odpiramo prostor za strokovno in vsebinsko razpravo v katerem mladi postajajo pomemben sogovornik tudi pri temah, ki zadevajo starejše, starejši pa z izkušnjami, modrostjo in odgovornostjo podpirajo prizadevanja mladih pri soočanju z življenjskimi izzivi.

Program dnevov na družbeno temo, ki zadeva vse generacije v različnih življenjskih obdobjih, snujeta največja reprezentativna organizacija upokojencev – Zveza društev upokojencev Slovenije z Medgeneracijsko koalicijo Slovenije - MeKoS, ki jo sestavljajo poleg ZDUS še predstavniki organizacij mladih, to so Mladinski svet Slovenije, Študentska organizacija Slovenije in Dijaška organizacija Slovenije.

V strokovnem programu se bomo v treh dneh celostno posvetili problematiki trga dela in upokojevanja: od vstopa mladih na trg dela, soočanja z negotovimi prekarnimi oblikami dela, prilagajanju sistema izobraževanja za potrebe gospodarstva, potrebah starejših delavcev, ključnem prenosu znanj, potrebnih pripravah na upokojitev, primerih aktivnega staranja skozi vključenost v programe prostovoljstva ter ukrepih za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev.

Okrogle mize

torek, 14. 5. do četrtek, 16. 5. 2019, Gospodarsko razstavišče v Ljubljani

“Za dostojno staranje” – GMOTNEM POLOŽAJU UPOKOJENCEV
torek, 14. 5. 2019, 12.00-13.40, dvorana Sonet 1
Pripravlja: Zveza društev upokojencev Slovenije

Ob izteku leta 2018 je Zveza društev upokojencev Slovenije, na osnovi svojega krovnega dokumenta Memorandum 2018, ki predstavlja podrobnejšo analizo položaja slovenskih upokojencev in starejših oseb, pripravila predlog ukrepov za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev v Republiki Sloveniji. Z zakonodajnimi pobudami ZDUS opozarja, da pokojnine, ki so z delom pridobljene pravice, morajo biti na ravni, ki zagotavljajo dostojno življenje tako sedanjih kot bodočih generacij upokojenk in upokojencev.

O socialnem položaju starejših, ki ga v okviru ZDUS spremlja več kot 3.000 prostovoljcev socialno-varstvenega programa Starejši za starejše, o potrebi po Zakonu o dolgotrajni oskrbi, nujnosti vzpostavitev demografskega sklada in drugih nujnih ukrepih bodo spregovorili predstavniki Zveze društev upokojencev Slovenije, Študentske organizacije Slovenije ter resornega ministrstva.

Sodelujejo:

 • Rožca Šonc, vodja programa Starejši za starejše, Zveza društev upokojencev Slovenije
 • Nežka Ivanetič, predsednica Komisije za bivanjski standard in pokojninsko politiko ZDUS
 • Ana Bilbija, predsednica Strokovnega sveta ZDUS
 • Marijan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 • Predstavnik MDDSZ
 • Jaka Trilar, Študentska organizacija Slovenije
Vodi: mag. Rosvita Svenšek, predsednica Komisije za zdravstveno varstvo in duševno zdravje ZDUS


“Bo prihodnost prekarna?” – NETIPIČNIH IN NEGOTOVIH OBLIKAH DELA
torek, 14. 5. 2019, 14.00-15.40, dvorana Galerija 3
Pripravlja: Mladinski svet Slovenije

Svet in s tem tudi Slovenija se bo morala v okviru globalizacija 4.0 soočiti s številnimi izzivi, med katere spada tudi vse bolj naraščajoči prekariat. Nestabilna delovna razmerja, preslabo plačano delo, nehumani delovni pogoji ogrožajo vse večje število ljudi. Na okrogli mizi »Bo prihodnost prekarna?« bodo predstavljeni poglede mladih in njihov boj za zajezitev tega pojava ter pogled starejših, ki v samem obstoju človeka nevrednih oblik zaposlitev vidijo odsotnost pravne in socialne države.

O prihodnosti trga dela in prekarnosti v Sloveniji bodo mnenja soočili predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Gospodarske zbornice Slovenije, Inštituta za študije prekariata, Mladinskega sveta Slovenije in Zveze društev upokojencev Slovenije.

Sodelujejo:
 • Črt Poglajen, direktor Inštituta za študije prekariata
 • Anja Fortuna, predsednica Mladinskega sveta Slovenije
 • Tatjana Čerin, izvršna direktorica za socialni dialog, Gospodarska zbornica Slovenije
 • Boris Janez Bregant, predsednik DU Jesenice, Zveza društev upokojencev Slovenije
Vodi: Jasmina Opec Vöröš, vodja zagovorništva, Mladinski svet Slovenije



»
Poklicna socializacija mladih« - POVEZOVANJE IZOBRAŽEVANJA in TRGA DELA
sreda, 15. 5. 2019, 12.00 do 13.40, dvorana Sonet 1
Pripravljata: Študentska organizacija Slovenije in Dijaška organizacija Slovenije

Prilagoditev delov izobraževalnega sistema potrebam gospodarstva je ena izmed prioritet Vlade RS v letošnjem letu. Mladi v izobraževanju za poklice, ki jih čez nekaj let več ne bo, ne vidijo prihodnosti, po drugi strani pa bodo kmalu soočeni z nedefiniranimi poklici prihodnosti. Izziv izobraževalnega sistema, ki mora odgovoriti na trenutne ter prihodnje potrebe gospodarstva, je velik.

O dualnem sistemu izobraževanja, izkušnjah z uvedbo vajeniške oblike poklicnega izobraževanja, povezavi med šolstvom, gospodarstvom in lokalno skupnostjo, bodo spregovorili predstavniki Dijaške organizacije Slovenije, Študentske organizacije Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Zveze društev upokojencev Slovenije ter resornega ministrstva.

Sodelujejo:

 • izr. prof. dr. Rudi Klanjšek, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
 • Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornica Slovenije
 • mag. Samo Hribar Milič, izvršni direktor, Gospodarska zbornica Slovenije
 • Franc Vedenik, predsednik Šaleške PZDU, Zveza društev upokojencev Slovenije
 • dr. Jernej Štromajer, državni sekretar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Vodi: Lucija Karnelutti, predsednica Dijaške organizacije Slovenije in predsednica Medgeneracijske koalicije Slovenije


“Prepoznamo potenciale starejših?” – MENTORSTVO KOT MEDGENERACIJSKI PRENOS ZNANJA
sreda, 15. 5. 2019, 14.00 do 15.40, dvorana Galerija 3    
Pripravlja: Mladinski svet Slovenije

Staranje delovne sile in težave mladih pri iskanju prve varne oblike zaposlitve sta družbeni realnosti, ki ob podaljševanju delovne aktivnosti narekujeta na eni strani prilagajanje delovnih mest potrebam starejših delavcev in na drugi spodbude za čim zgodnejše vključevanje mladih na trg dela. V sodobnih izzivih, ki jih prinaša upravljanje s človeškimi viri v delovnem okolju, se prenos znanja in izkušenj v obliki mentorstva na delovnem mestu izkazuje kot najvišja stopnja medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti.

O mentorstvu mladim, karierni podpori, spreminjanju miselnosti o starejših delavcih ter  ukrepih za prilaganje delovnih mest za starejše zaposlene bodo govorili predstavniki Mladinskega sveta Slovenije, Zveze društev upokojencev Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije ter resornega ministrstva.

Sodelujejo:
 • Jaka Matičič, podpredsednik Mladinskega sveta Slovenije
 • Boris Janez Bregant, predsednik DU Jesenice, Zveza društev upokojencev Slovenije
 • Andreja Sever, vodja področja kadrov, Gospodarska zbornica Slovenije
 • mag. Vojmir Urlep, državni sekretar Vlade RS
 • Tilen Božič, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Vodi: Jasmina Opec Vöröš, vodja zagovorništva, Mladinski svet Slovenije


“Kako dalje?” – VSEŽIVLJENJSKO UČENJE, PRIPRAVE NA UPOKOJITEV in AKTIVNO STARANJE
V sklopu Tedna vseživljenjskega učenja in skupne akcije TVU »Dan starejših – čili, zdravi, informirani in dejavni«.
četrtek, 16. 5. 2019, 11.20 do 13.00, dvorana Sonet 1    
Pripravlja: Zveza društev upokojencev Slovenije

Ob življenjski prelomnici, kot je zaključevanje delovne dobe, je potrebno osvetliti pomen, ki ga ima vseživljenjsko učenje pri ohranjanju pridobljenih in pridobivanju novih znanj in veščin. Ozaveščenost o tem je pomembna tako za posameznika, ki se mora ob dejstvu bodoče upokojitve nanjo pripraviti kot za delodajalce, ki v usposabljanje delavcev tik pred upokojitvijo premalo vlagajo.

S predstavniki Študentske organizacije Slovenije, Slovenskega sociološkega društva, Društva upokojenih pedagoških delavcev, resornih ministrstev in Zveze društev upokojencev Slovenije bomo spregovorili o potrebi po programih za pripravo na upokojitev, pokazali primere dobre prakse ter izpostavili socialno-varstveni prostovoljski program “Starejši za starejše” kot primer spodbujanja vključenosti v družbene aktivnosti po upokojitvi.

Sodelujejo:

 • mag. Zvonka Pangerc Pahernik, vodja projekta TVU, Andragoški center Slovenije
 • Jaka Trilar, Študentska organizacija Slovenije
 • mag. Andraž Banfi, vodja projekta ASI, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS
 • Vida Bogataj, predsednica Društva upokojenih pedagoških delavcev Slovenije
 • Robert Zadek, vodja oddelka za veteranske organizacije in odhode iz vojaške službe, Ministrstvo za obrambo RS
 • Rožca Šonc, vodja programa Starejši za starejše, Zveza društev upokojencev Slovenije
Vodi: Jožica Puhar, Strokovni svet ZDUS, mednarodno sodelovanje ZDUS

Gostujoče vsebine v strokovnem programu:

torek, 14. 5. 2019, 12.00 – 13.30, dvorana Galerija 2
POSVET: KMETIJA KOT TRG ZA DELO MLADIH IN STAREJŠIH
Pripravlja: Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije

Slovenija je v tem skupnem evropskem prostoru prepoznavna po svoji raznolikosti in pestrosti v geografskem, kulturnem in kmetijsko pridelovalnem področju. Prakse, znanja, veščine, ki jih na kmetiji posamezniki prenašajo in nadgrajujejo iz roda v rod ohranjajo podeželje poseljeno in obdelano. V številnih primerih so dopolnilne dejavnosti na kmetiji celo odločilen dejavnik za nadaljevanje kmetovanja. Različni strokovnjaki bodo v svojih predstavitvah spregovorili o pomenu in možnostih za  sobivanje in ustvarjanje delovnih mest na kmetijah. Zelena delovna mesta za aktivno populacijo in prijetno bivalno okolje za starejše.

Vodi: Tatjana Vrbošek

Kmetija: trajno polje za medgeneracijsko sožitje; izr. prof. dr. Jože Ramovš, antropolog in socialni delavec, evropska diploma psihoterapije (EDP) Inštitut Antona Trstenjaka, za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje
Kmetija kot priložnost za mlade in starejše; Andreja Krt Stopar, univ. dipl. pravnica, Vodja službe za dopolnilne dejavnosti in družbene storitve na podeželju, KGZS
Medgeneracijsko sodelovanje kot izziv za nove poslovne priložnosti; Lili Mahne, Kmetija Mahne
Starejši in aktiven; ZDUS


sreda, 15. 5. 2019, 10.00 - 11.30, dvorana Sonet 1
Medgeneracijski preplet neformalnih oskrbovalcev starejših na domu: izziv ali utopija? 
Pripravlja: Socialna zbornica Slovenije 

Dolgoživost slovenske družbe in naraščanje deleža starejših vzpostavlja nova razmerja med generacijami. Skrb za starejše v domačem okolju je bila v preteklosti naloga neformalnih oskrbovalcev iz vseh generacij: sovrstnikov starejših, njihovih otrok in tudi vnukov. In danes? Je medgeneracijska pomoč pri skrbi za starejše izziv družbe ali utopija?

Vodi: Dr. Nikolaj Lipić, član Strokovnega sveta Socialne zbornice Slovenije

Sodelujejo:

 • Mag. Carmen Rajer, predsednica Sekcije za socialno oskrbo na Socialni zbornici Slovenije ter strokovna vodja pomoči na domu in vodja projekta integrirane oskrbe v Občini Krško »MOST«
 • Marjana Kamnik, vodja projekta Dolgotrajna oskrba za Krško
 • Zarja Govedič, študentka Fakultete za socialno delo
 • Mag. Martin Toth, predstavnik Zveze društev upokojencev Slovenije
 • Amir Crnojevć, strokovni vodja programa organiziranega prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja ter »Naj prostovoljec leta 2014«

sreda, 15. 5. 2019, 10.00 – 11.45, dvorana Urška
»Tokrat grem volit«, za spodbujanje aktivnega državljanstva
Pripravlja: Evropski parlament v Sloveniji

Volitve v Evropski parlament bodo potekala 26. maja 2019. »Tokrat grem volit« je institucionalna, nestrankarska kampanja Evropskega parlamenta, katere cilj je spodbuditi ljudi, da se v času evropskih volitev demokratično angažirajo. O pomembnosti spodbujanja politične participacije in aktivnega državljanstva za razvoj parlamentarne demokracije bomo ozaveščali na dogodku, ki ga bo pripravil Evropski parlament v Sloveniji.


sreda, 15. 5. 2019, 16.00 – 17.30, dvorana Sonet 2
POSVET: KMETIJA - dom, družina, delo
Pripravlja: Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije

Na okrogli mizi bodo govorci iskali skupne odgovore na izzive dolgožive družbe. Kako ohranjati živo podeželje? Kako ustvarjati nova delovna mesta? Kako povečati prehransko varnost? Kako zmanjševati ogljični odtis? Kako ohraniti vitalnost?  Kako ustvariti primerno okolje za družinsko življenje … Je rešitev kmetija?

Vodi: Andreja Krt Stopar

Sodelujoči na okrogli mizi:
 • mag. Tanja Strniša, državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Cvetko Zupančič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
 • Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije
 • Barbara Lombar, Zveza slovenske podeželske mladine

Četrtek, 16. 5. 2019 ob 10.00 uri – 12.30, dvorana: Galerija 3
Učenje, povezovanje, delovanje 
Pripravlja: Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje

4. letni posvet Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje o srebrni ekonomiji.

Po Evropi kroži več konceptov srebrne ekonomije. Najbolj kratkovidni so tisti, ki vidijo starejše le kot potrošnike in “novo ekonomsko nišo” ali priložnost za kapital, da poveča svoje profite. Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje podpira koncept srebrne ekonomije, ki naj upošteva vseživljenjsko izobraževanje in razvoj ter neomejene možnost dela in delovanja (ne služb!) starejših, če ti želijo, hočejo, zmorejo delovati.

Vodi: Dušan Snoj

Sodelujejo:
 • Prof. Ana Krajnc, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje
 • Prof. Vlado Dimovski, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Prof. dr. Janek Musek, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani
 • Alenka Reissner, Zveza društev upokojencev Slovenije
 • Slavica Borka Kucler, prejemnica priznanja Andragoškega centra Slovenije
 • Dr. Dušana Findeisen, Nada Serjanik Sraka, Milena Majezlj, U3ŽO

Soorganizatorja