SI
Show menu

Nosilna strokovna tema

Novosti, ki jih ponujajo Dnevi medgeneracijskega sožitja:

— uvajamo koncept medgeneracijskega pristopa do reševanja družbenih izzivov, ki se tičejo vseh generacij
— naslavljamo potrebe vseh generacij, zato da lahko ustvarjamo medgeneracijsko sožitje
— spodbujamo izmenjavo idej, možnost mreženja in graditev medgeneracijskega sodelovanja
— ponujamo prostor za predstavitev in promocijo inovativnih pristopov, programov in projektov medgeneracijskih dejavnosti,
     ki prispevajo h graditvi strpnega, kulturnega in družbeno odgovornega okolja
— gradimo stičišče za ponudnike storitev, izdelkov, programov, aktivnosti za mlado, srednjo in starejšo generacijo

Odpiramo prostor za strokovno in vsebinsko razpravo v katerem mladi postajajo pomemben sogovornik tudi pri temah, ki zadevajo starejše, starejši pa z izkušnjami, modrostjo in odgovornostjo podpirajo prizadevanja mladih pri soočanju z življenjskimi izzivi.

Program dnevov na družbeno temo, ki zadeva vse generacije v različnih življenjskih obdobjih, snujeta največja reprezentativna organizacija upokojencev – Zveza društev upokojencev Slovenije z Medgeneracijsko koalicijo Slovenije - MeKoS, ki jo sestavljajo poleg ZDUS še predstavniki organizacij mladih, to so Mladinski svet Slovenije, Študentska organizacija Slovenije in Dijaška organizacija Slovenije.

V strokovnem programu se bomo v treh dneh celostno posvetili problematiki trga dela in upokojevanja: od vstopa mladih na trg dela, soočanja z negotovimi prekarnimi oblikami dela, prilagajanju sistema izobraževanja za potrebe gospodarstva, potrebah starejših delavcev, ključnem prenosu znanj, potrebnih pripravah na upokojitev, primerih aktivnega staranja skozi vključenost v programe prostovoljstva ter ukrepih za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev.

Okrogle mize

torek, 14. 5. do četrtek, 16. 5. 2019, Gospodarsko razstavišče v Ljubljani

“Za dostojno staranje” – GMOTNEM POLOŽAJU UPOKOJENCEV
torek, 14. 5. 2019
Pripravlja: Zveza društev upokojencev Slovenije

Ob izteku leta 2018 je Zveza društev upokojencev Slovenije, na osnovi svojega krovnega dokumenta Memorandum 2018, ki predstavlja podrobnejšo analizo položaja slovenskih upokojencev in starejših oseb, pripravila predlog ukrepov za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev v Republiki Sloveniji. Z zakonodajnimi pobudami ZDUS opozarja, da pokojnine, ki so z delom pridobljene pravice, morajo biti na ravni, ki zagotavljajo dostojno življenje tako sedanjih kot bodočih generacij upokojenk in upokojencev.

O socialnem položaju starejših, ki ga v okviru ZDUS spremlja več kot 3.000 prostovoljcev socialno-varstvenega programa Starejši za starejše, o potrebi po Zakonu o dolgotrajni oskrbi, nujnosti vzpostavitev demografskega sklada in drugih nujnih ukrepih bodo spregovorili predstavniki Zveze društev upokojencev Slovenije, Študentske organizacije Slovenije ter resornega ministrstva.


“Bo prihodnost prekarna?” – NETIPIČNIH IN NEGOTOVIH OBLIKAH DELA
torek, 14. 5. 2019
Pripravlja: Mladinski svet Slovenije

Svet in s tem tudi Slovenija se bo morala v okviru globalizacija 4.0 soočiti s številnimi izzivi, med katere spada tudi vse bolj naraščajoči prekariat. Nestabilna delovna razmerja, preslabo plačano delo, nehumani delovni pogoji ogrožajo vse večje število ljudi. Na okrogli mizi »Bo prihodnost prekarna?« bodo predstavljeni poglede mladih in njihov boj za zajezitev tega pojava ter pogled starejših, ki v samem obstoju človeka nevrednih oblik zaposlitev vidijo odsotnost pravne in socialne države.

O prihodnosti trga dela in prekarnosti v Sloveniji bodo mnenja soočili predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Gospodarske zbornice Slovenije, Inštituta za študije prekariata, Mladinskega sveta Slovenije in Zveze društev upokojencev Slovenije.

»Poklicna socializacija mladih« - POVEZOVANJE IZOBRAŽEVANJA in TRGA DELA
sreda, 15. 5. 2019
Pripravljata: Študentska organizacija Slovenije in Dijaška organizacija Slovenije

Prilagoditev delov izobraževalnega sistema potrebam gospodarstva je ena izmed prioritet Vlade RS v letošnjem letu. Mladi v izobraževanju za poklice, ki jih čez nekaj let več ne bo, ne vidijo prihodnosti, po drugi strani pa bodo kmalu soočeni z nedefiniranimi poklici prihodnosti. Izziv izobraževalnega sistema, ki mora odgovoriti na trenutne ter prihodnje potrebe gospodarstva, je velik.

O dualnem sistemu izobraževanja, izkušnjah z uvedbo vajeniške oblike poklicnega izobraževanja, povezavi med šolstvom, gospodarstvom in lokalno skupnostjo, bodo spregovorili predstavniki Dijaške organizacije Slovenije, Študentske organizacije Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Zveze društev upokojencev Slovenije ter resornega ministrstva.


“Prepoznamo potenciale starejših?” – MENTORSTVO KOT MEDGENERACIJSKI PRENOS ZNANJA
sreda, 15. 5. 2019
Pripravlja: Mladinski svet Slovenije

Staranje delovne sile in težave mladih pri iskanju prve varne oblike zaposlitve sta družbeni realnosti, ki ob podaljševanju delovne aktivnosti narekujeta na eni strani prilagajanje delovnih mest potrebam starejših delavcev in na drugi spodbude za čim zgodnejše vključevanje mladih na trg dela. V sodobnih izzivih, ki jih prinaša upravljanje s človeškimi viri v delovnem okolju, se prenos znanja in izkušenj v obliki mentorstva na delovnem mestu izkazuje kot najvišja stopnja medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti.

O mentorstvu mladim, karierni podpori, spreminjanju miselnosti o starejših delavcih ter  ukrepih za prilaganje delovnih mest za starejše zaposlene bodo govorili predstavniki Mladinskega sveta Slovenije, Zveze društev upokojencev Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije ter resornega ministrstva.


“Kako dalje?” – VSEŽIVLJENJSKO UČENJE, PRIPRAVE NA UPOKOJITEV in AKTIVNO STARANJE
V sklopu Tedna vseživljenjskega učenja in skupne akcije TVU »Dan starejših – čili, zdravi, informirani in dejavni«.
četrtek, 16. 5. 2019
Pripravlja: Zveza društev upokojencev Slovenije

Ob življenjski prelomnici, kot je zaključevanje delovne dobe, je potrebno osvetliti pomen, ki ga ima vseživljenjsko učenje pri ohranjanju pridobljenih in pridobivanju novih znanj in veščin. Ozaveščenost o tem je pomembna tako za posameznika, ki se mora ob dejstvu bodoče upokojitve nanjo pripraviti kot za delodajalce, ki v usposabljanje delavcev tik pred upokojitvijo premalo vlagajo.

S predstavniki Študentske organizacije Slovenije, Slovenskega sociološkega društva, Društva upokojenih pedagoških delavcev, resornih ministrstev in Zveze društev upokojencev Slovenije bomo spregovorili o potrebi po programih za pripravo na upokojitev, pokazali primere dobre prakse ter izpostavili socialno-varstveni prostovoljski program “Starejši za starejše” kot primer spodbujanja vključenosti v družbene aktivnosti po upokojitvi.

Gostujoče vsebine v strokovnem programu (v pripravi):

Učenje, povezovanje, delovanje
Pripravlja: Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje
4. letni posvet o srebrni ekonomiji

Neformalni oskrbovalci – medgeneracijska skrb
Pripravlja: Socialna zbornica Slovenije
Okrogla miza o neformalni oskrbi.

Učenje, povezovanje, delovanje 
Pripravlja: Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje
4. letni posvet Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje o srebrni ekonomiji. Po Evropi kroži več konceptov srebrne ekonomije. Najbolj kratkovidni so tisti, ki vidijo starejše le kot potrošnike in “novo ekonomsko nišo” ali priložnost za kapital, da poveča svoje profite. Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje podpira koncept srebrne ekonomije, ki naj upošteva vseživljenjsko izobraževanje in razvoj ter neomejene možnost dela in delovanja (ne služb!) starejših, če ti želijo, hočejo, zmorejo delovati. Naše izhodišče je, da zahteva srebrna ekonomija celosten pristop, v katerem naj starejši sodelujejo s svojim izkustvenim znanjem, ki se je nabiralo v različnih vlogah na delovnem mestu in skozi življenje. Srebrna ekonomija niso le storitve in proizvodi za starejše ter tiste za lajšanje bolezenske starosti. Srebrna ekonomija podpira razvoj dejavne starosti. Pospešuje naj razvoj novih prožnih oblik učenja in delovanja starejših in omogoči, da družba upošteva njihove sposobnosti, znanje in izkušnje. Srebrna ekonomija pomeni za nas delovanje in ustvarjanje starejših, da po svojih sposobnostih, zmožnostih in željah doprinesejo k družbeni blaginji in osebnemu polnemu življenju. 

Medgeneracijski preplet neformalnih oskrbovalcev starejših na domu: izziv ali utopija? 
Pripravlja: Socialna zbornica Slovenije 
Dolgoživost slovenske družbe in naraščanje deleža starejših vzpostavlja nova razmerja med generacijami. Skrb za starejše v domačem okolju je bila v preteklosti naloga neformalnih oskrbovalcev iz vseh generacij: sovrstnikov starejših, njihovih otrok in tudi vnukov. In danes? Je medgeneracijska pomoč pri skrbi za starejše izziv družbe ali utopija? 

»Tokrat grem volit«, za spodbujanje aktivnega državljanstva
Pripravlja: Evropski parlament v Sloveniji
Volitve v Evropski parlament bodo potekala 26. maja 2019. »Tokrat grem volit« je institucionalna, nestrankarska kampanja Evropskega parlamenta, katere cilj je spodbuditi ljudi, da se v času evropskih volitev demokratično angažirajo. O pomembnosti spodbujanja politične participacije in aktivnega državljanstva za razvoj parlamentarne demokracije bomo ozaveščali na dogodku, ki ga bo pripravil Evropski parlament v Sloveniji.

Program podpira